IR Press releases 2021-08-20

Gradientech AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

A1. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1.    dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 26 augusti 2021, och

2.    dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan senast torsdagen den 2 september 2021.

A2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 26 augusti 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 30 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

B. Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska ett särskilt digitalt poströstningsformulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.gradientech.se. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret skickas in senast torsdagen den 2 september 2021. Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta för assistans.

Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt C. Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse poströstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Aktieägare får dock i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för

beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. som bifogas det digitala poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av

registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska skickas in tillsammans med poströstningsformuläret. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gradientech.se.

D. Ärenden på stämman

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen
  8. Val av styrelseledamot
  9. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Gisela Sitbon, eller den som styrelsen utser vid Gisela Sitbons förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Upprättande av röstlängd (punkt 3)

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Ted Elvhage, eller den som styrelsen utser vid Ted Elvhages förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och/eller andra villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats, dock senast till nästa årsstämma.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning och/eller med villkor enligt ovan är i första hand att kunna bredda ägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt även att kunna tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa genomförandet av Bolagets affärsplan. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier och/eller ägarspridning kan nyemission även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om val av styrelseledamot (punkt 9)

Styrelsen föreslår för tiden intill nästa årsstämma nyval av Laura Chirica som styrelseledamot.

Styrelsen består därutöver av ledamöterna Gisela Sitbon (ordförande), Rolf Ehrnström, Ted Elvhage, Henrik Didner och Simon Turner samt suppleanten Allan Asp.

Laura Chirica har en Master of Science i biokemi från Umeå universitet samt doktorsexamen i biokemi från Umeå universitet. Hon har mer än 15 års erfarenhet av ledande affärsbefattningar inom life science och diagnostikbranschen och är för närvarande Chief Commercial Officer på Immunovia AB. Hon var tidigare VP Sales and Marketing på Euro Diagnostica AB, Director Purification Technologies Europe på Sartorius Stedim, Global Marketing Director på Dako A/S samt Global Marketing Program Manager på GE Healthcare. Laura är styrelseledamot i SenzaGen AB.

F. Majoritetskrav

Enligt aktiebolagslagen förutsätter beslut enligt punkten 7 ovan för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

G. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast tisdagen den 24 augusti 2021, till adress Gradientech AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till . Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med söndagen den 29 augusti 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

H. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 12 205 823 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

I. Övrigt

Poströstningsformulär, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast fredagen den 20 augusti 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.gradientech.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

_____________________________________

Uppsala i augusti 2021

Gradientech AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80