IR Press releases 2020-01-24

Gradientech: Bokslutskommuniké 2019

Gradientech AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet 2019

 • Bolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 50 tkr (19 tkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -12 994 tkr, (-6 952tkr)
 • Resultatet per aktie blev -1,62 kr (-10,81kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 714 tkr (-7 654 tkr) eller -1,33 kr (-11,90 kr) per aktie
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 13 810 tkr (8 743 tkr)
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 14 075 tkr (8 571 tkr)
 • Tillverkningsunderlag för nollserieproduktion av QuickMIC® systemets instrument har frisläppts till Bolagets kontraktstillverkare av instrumentet.
 • Produktionsverktyg för alla filter-och membransvetsningar på QuickMIC systemets kassett har sluttestats hos extern partner och har levererats till Bolagets kontraktstillverkare av kassetten.
 • Dispenseringsutrustning för högvolymsproduktion hos Bolagets kontraktstillverkare för antibiotikafyllning av kassetter har kravställts och beställts.
 • Bolagets tillverkningsprocess hargranskatsav extern auditörvid en internaudit.
 • Teamet har förstärkts med systemprojektledare, senior mikrobiolog med ansvar för mikrobiologiverksamheten, samt konsulter på deltid dels för distributörsutvärdering dels för regulatoriskt UX-arbete (användbarhet av QuickMIC systemet).
 • Två sydeuropeiska universitetssjukhus har tecknat avsiktsförklaring om att delta som partners i den kommande kliniska prestandautvärderingen av QuickMIC systemet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Planering inför en pre-IPO finansieringsrundatillsammans med Erik Penser Bank AB har påbörjats under januari 2020. Målet är att emissionen ska stängas med 60 mkr under första kvartalet 2020.
 • Registrering av aktien hos Euroclear Sweden AB pågår.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80