IR Press releases 2021-03-02

Gradientech: Bokslutskommuniké 2020

Gradientech AB:s (publ) bokslutskommuniké för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet 2020

  • Bolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 24 tkr (50 tkr)
  • Nettoresultatet uppgick till -10 036 tkr, (-12 994 tkr)
  • Resultatet per aktie blev -0,86 kr (-1,62 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 876 tkr (-10 714 tkr) eller -0,85 kr (-1,33kr) per aktie
  • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 71 154 tkr (13 810 tkr)
  • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 75 761 tkr (14 075 tkr)

Januari – december 2020

  • Bolagets nettoomsättning under perioden var 61 tkr (129 tkr)
  • Nettoresultatet uppgick till -33 218 tkr, (-35 278 tkr)
  • Resultatet per aktie blev -3,48 kr (-8,77 kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -34 715 tkr (-32 997 tkr) eller -3,63kr (-8,21 kr) per aktie

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80