IR Press releases 2022-02-25

Gradientech: Bokslutskommuniké 2021

Gradientech AB (publ) bokslutskommuniké för 2021 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 tkr (24 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -17 860 tkr (-10 036 tkr). 
 • Resultatet per aktie blev -1,46 kr (-1,03 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17 288 tkr (-9 876 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 14 724 tkr (71 154 tkr).
 • Eget kapital per 31 december uppgick till 93 770 tkr (75 760 tkr).
 • Årliga externa granskningen (bsi) av bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem genomfördes under oktober utan avvikelser. Nästa externa granskning sker i oktober 2022.
 • Regulatorisk systemverifiering av QuickMIC-systemet har inletts.
 • Inom årsstämmans bemyndigande genomfördes i december en företrädesemission om 3 768 370 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie, vilket tillförde cirka 73,3 MSEK efter emissionsutgifter. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 1 597 419,3 SEK och antalet aktier till 15 974 193.

Perioden januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 141 tkr (61 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -53 317 tkr (-33 218 tkr). 
 • Resultatet per aktie blev -4,37 kr (-3,48 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -52 487 tkr (-34 715 tkr).
 • En extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt, att vid måluppfyllnad av fyra milstolpar och en intjänandetid om 3 år, teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 kr per aktie.
 • QuickMIC installerades för första gången externt i januari. Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomförde en betateststudie i utvärderingssyfte som omfattande ett 30-tal sepsispatientprover. 
 • QuickMIC tilldelades under våren både Red Dot Design Award 2021 och iF Design Award 2021. Utmärkelserna hör till världens främsta inom industridesign.
 • Bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem granskades externt i april och i oktober (bsi) utan avvikelser.
 • Bolaget flyttade i augusti in i nya större lokaler som är specialanpassade för verksamheten. Nya lokalen har bland annat produktionsytor som möter en väl tilltagen produktionskapacitet.
 • En extra bolagsstämma den 3 september 2021 valde Laura Chirica till ny styrelsemedlem. Laura har en lång internationell bakgrund inom kommersialisering av in vitro diagnostikprodukter. 
 • Samtliga produkter inom QuickMIC-systemet, det vill säga analysmjukvara, instrument, förbrukningsvara och reagens, har frisläppts för systemverifieringsändamål.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Systemverifiering och analytisk prestandautvärdering av QuickMIC-systemet slutfördes.
 • Klinisk studie av QuickMIC och dess gram-negativa panel startade i början av året. Studien inkluderar utöver bolaget, totalt tre externa kliniska partners som testar patientprover under studien. 
 • Tillverkningsavtal signerades med kontraktstillverkarna av QuickMIC-systemets instrument, samt av QuickMIC-systemets förbrukningsvara.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations