IR Press releases 2023-02-23

Gradientech: Bokslutskommuniké 2022

Gradientech AB (publ) bokslutskommuniké för 2022 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 831 tkr (0 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 409 tkr (-17 859 tkr).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -1,03 kr (-1,46 kr).
 • Gradientech har i samband med kommersialisering av QuickMIC®-systemet påbörjat redovisning av lager. Detta har påverkat resultatet positivt med en engångspost uppgående till 3 529 tkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19 550 tkr (-17 286 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 21 177 tkr (14 724 tkr).
 • Eget kapital per 31 december 2022 uppgick till 46 578 tkr (93 770 tkr).
 • Marc van Nuenen tillträdde i oktober som VP Business Development US, stationerad i USA. Marc leder företagets affärsutvecklingsaktiviteter i USA inklusive förberedelserna för kliniska studier med mål om ett FDA-godkännande av QuickMIC® systemet.
 • General University Hospital Dr. Balmis i Alicante, Spanien, påbörjade referensstudier med QuickMIC®-systemet.
 • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 16 december 2022 att genomföra en företrädesemission om 2 457 568 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie. Teckningsperioden startade den 27 december 2022 och avslutades efter balansdagen den 18 januari 2023. Slutligt utfall omfattade totalt 1 271 057 tecknade aktier, vilket tillförde Gradientech cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 988 tkr (141 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -60 962 tkr (-53 317 tkr).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -3,90 kr (-4,37 kr).
 • Gradientech har i samband med kommersialisering av QuickMIC®-systemet påbörjat redovisning av lager. Detta har påverkat resultatet positivt med en engångspost uppgående till 3 529 tkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -67 144 tkr (-52 487 tkr).
 • Efter den nyemission som registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 och ökade antalet aktier med 3 768 370 och aktiekapitalet med 376 837 kr uppgår aktiekapitalet till 1 597 419,30 kr och antalet aktier till 15 974 193 vid periodens utgång.
 • Peter Karlberg tillträdde i februari som VP Sales med ansvar för försäljning och den kommersiella organisationen.
 • I april utökades bolagets Scientific Advisory Board med Elisabet Nielsen som ny rådgivare.
 • Gradientech CE-IVD registrerade i maj sin första diagnostikprodukt QuickMIC® och dess gram-negativa antibiotikapanel. Certifieringen skedde med stöd av den under andra kvartalet slutförda kliniska studie som uppvisade prestandaresultat överstigande de regulatoriska kraven för ett nytt antibiotikaresistenstestningssystem, samt kortast genomsnittlig tid till resistenssvar jämfört med konkurrerande system på marknaden.
 • Urban Adolfsson tillträdde som ny CFO under andra kvartalet och Hans Richter avslutade sitt uppdrag som interim CFO.
 • Gradientech tecknade i juli exklusivt distributionsavtal med Biomedica för kommersialisering av QuickMIC® i Österrike, Schweiz och östra Centraleuropa.
 • Gradientech registrerade i augusti produkter med riskklass A i QuickMIC®-systemet, instrument och provberedningskit, enligt den nya IVD-förordningen (IVDR).
 • Anna-Lisa Tiensuu tillträdde som QA & Regulatory Affairs Manager i mitten av augusti.
 • Gradientech tecknade i september exklusiva distributionsavtal med Triolab-gruppen för kommersialisering av QuickMIC® i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum.
 • East-Tallinn Central Hospital, Estland, påbörjade referensstudier med QuickMIC®-systemet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 16 december 2022 att genomföra en företrädesemission om 2 457 568 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie. Teckningsperioden löpte från den 27 december 2022 till och med den 18 januari 2023. Slutligt utfall omfattade totalt 1 271 057 tecknade aktier, vilket tillförde Gradientech cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen ökade aktiekapitalet med 127 105,70 SEK till totalt 1 724 525,00 SEK och antalet aktier ökade med 1 271 057 till totalt 17 245 250 aktier. Emissionslikviden betalades in i februari 2023 och registrerades hos Bolagsverket den 2 februari 2023.
 • Referensstudie med QuickMIC®-systemet startade med universitetssjukhus i Florens, Italien.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Urban Adolfsson, CFO
  

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations