IR Press releases 2024-02-22

Gradientech: Bokslutskommuniké 2023

Gradientech AB (publ) bokslutskommuniké för 2023 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 376 (831) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 810 (-16 409) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -1,00 (-1,03) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 637 (-19 550) KSEK.
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 10 811 (21 177) KSEK.
 • Eget kapital per 31 december 2023 uppgick till 48 451 (46 578) KSEK.
 • Under oktober månad tecknade Gradientech två nya exklusiva distributörsavtal för kommersialisering av QuickMIC®-systemet: AB Scientific i Storbritannien och Irland samt Iberlab i Portugal.
 • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 13 november 2023 att genomföra en företrädesemission om 4 448 812 aktier. Teckningsperioden avslutades den 6 december 2023 och övertecknades uppgående till totalt cirka 107 procent. Genom emissionen tillfördes Gradientech maximalt planerat belopp om cirka 25,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Perioden januari-december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 950 (988) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -63 678 (-60 962) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -3,64 (-3,90) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60 538 (-67 144) KSEK.
 • Den 18 januari 2023 avslutades teckningsperioden för den företrädesemission vilken startade den 27 december 2022. Slutligt utfall omfattade totalt 1 271 057 tecknade aktier, vilket tillförde Gradientech cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 4 april 2023 att genomföra en riktad emission till den kommersiella partnern a.d.a SRL om 550 000 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie. Till följd av den riktade emissionen ökade aktiekapitalet med 55 000 SEK till totalt 1 779 525,00 SEK och antalet aktier ökade till totalt 17 795 250 aktier. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 25 april 2023.
 • Gradientech ställde i april ut på ECCMID i Köpenhamn, världens ledande kongress både för industri och klinik inom klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar samt under juni månad på ASM Microbe i Houston, Texas. Vid kongresserna presenterade Gradientech data som bekräftar att QuickMIC® ger exakta resistenstestningsresultat på 2-4 timmar.
 • Vid årsstämman den 9 maj valdes Dr Hilja Ibert och Dr Nedal Safwat in som nya ledamöter i Gradientechs styrelse. Ted Elvhage och Simon Turner hade avböjt omval. 
 • QuickMIC®-systemet erhöll i juli så kallad Breakthrough device status av amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA.
 • I juli avslutades en emission av konvertibler, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sammanlagt tecknades 815 823 konvertibler och emissionen tillförde bolaget cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 • Gradientech meddelar att man har påbörjat pre-kliniska studier på två siter i USA.
 • Gradientech ställde i juli ut på europeiska FEMS i Hamburg, Tyskland. 
 • I augusti lämnades patentansökan in gällande tidig prediktion av resistensmekanismer med hjälp av maskininlärning.
 • I september ställde Gradientech tillsammans med svenska distributören Triolab ut på nordiska NSCMID kongressen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Under januari 2024 slutförde Gradientech sina prekliniska studier av QuickMIC-systemet i USA med framgångsrika resultat. Den prekliniska testningen av QuickMIC-systemet omfattade cirka 100 kliniska patientprover och genomfördes på två välrenommerade kliniska sjukhuslaboratorier i USA.
 • Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades 6 december 2023, registrerades tillsammans med aktierna från konvertering av konvertiblerna emitterade i juli 2023, hos Bolagsverket vid tre tillfällen; 3 januari 2023, 12 februari 2024 samt 15 februari 2024. Till följd av de båda emissionerna ökade antalet aktier med 6 165 503 till totalt 23 960 753 aktier och aktiekapitalet ökade med 616 550,30 SEK till totalt 2 396 075,30 SEK.
 • Gradientech tillkännagav i början på februari 2024 att sex abstract med resultat från QuickMIC®-studier har accepterats och kommer presenteras vid den 34:e europeiska kongressen för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (ECCMID) i Barcelona, Spanien 27-30 april 2024.

Vd har ordet

När jag summerar 2023 har vi under året byggt den stabila grund som behövs för kommersiell framgång. Vi har knutit till oss ledande distributörer på viktiga marknader i Europa och fått upp ett bra maskineri gällande installationer och upplärning av slutanvändare. Vi har tillsammans med våra distributörer genomfört studier hos riktigt namntunga användare runt om i Europa och som den bredare marknaden litar på. Det här visar sig nu i rekordmånga publikationer och presentationer om QuickMIC och dess prestanda på årets viktigaste konferens ECCMID i Barcelona i vår. Det finns såklart en frustration i att marknaden för rutindiagnostik har en inneboende tröghet i att implementera ny innovation, men en mycket viktig del i att nå kommersiell framgång handlar just om publicerade studier som visar vad vårt system kan leverera ute hos användare på rutinlaboratorier. 2023 har också framgångsrikt handlat om att robustifiera QuickMIC-systemet så att det idag verkligen är anpassat för rutindiagnostik. Vi har nått i mål med produktionsuppskalningsprojekt enligt plan, både i vår slutmontering och i processer hos våra kontraktstillverkare. Inom utveckling pågår slutarbetet med att anpassa QuickMIC-systemet till FDA:s krav med till exempel en anpassad antibiotikapanel för amerikanska marknaden.

Under 2024 har vi två primära fokusområden på Gradientech, att växa kommersiellt på den europeiska marknaden och att genomföra kliniska studier i USA. Vi arbetar mot målet att starta FDA-studien av QuickMIC i USA vid halvårsskiftet 2024. Vi har nyligen avslutat det vi kallar pre-kliniska studier på två amerikanska sjukhus med nöjda användare och bra resultat, något som gett marknadsföringsvärde i USA och praktiska lärdomar som vi ska dra nytta av i den kommande FDA-studien. Tre amerikanska välrenommerade sjukhus har tackat ja till att delta i studien och vi enas just nu om budgetar och kontrakt. Senaste månadens diskussioner med FDA har gett svar på de frågor som varit avgörande för oss i att bestämma kliniska studiens omfattning och innehåll. Med vår Breakthrough Device klassificering av QuickMIC har vi fördelen att FDA nu kommer granska våra specifika studieplaner och komma med eventuella justeringsförslag innan studiestart. Idag finns det bara ett FDA-godkänt system på amerikanska marknaden för snabb AST-testning av prover från sepsispatienter, direkt från blodkultur – där QuickMIC i jämförelse ser ut att leverera resultat på knappt halva testtiden.

I december genomförde Gradientech en företrädesemission till våra befintliga ägare. Jag vill tacka för den fina uppslutningen som innebar en överteckning av emissionen och totalt 25,8 mkr tillfört kapital innan mindre emissionskostnader. Det här gav utöver kapitalet även det viktiga budskapet i våra pågående diskussioner med investerare för långsiktig finansiering att våra befintliga ägare tror på det vi gör och vad vi kommer lyckas med framöver.

Sara Thorslund, vd på Gradientech

Uppsala, den 22 februari 2024

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Urban Adolfsson, CFO
 

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations