IR Press releases 2020-11-10

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q2 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 

Andra kvartalet 2020

 • Bolagets nettoomsättning under det förstakvartalet var 21 tkr (34 tkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -8 641tkr, (-8 942 tkr) 
 • Resultatet per aktie blev -0,98 kr (-13,91kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 389 tkr (-9 193tkr) eller -1,18 kr (-14,31kr) per aktie
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14 297 tkr (33 084 tkr)
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 17 340 tkr (33 047tkr)
 • En nyemission av 1 685 637 aktier vilken inbringade 21 070 tkr i nytt kapital slutfördes under april månad. Antalet delägare uppgår efter nyemissionen till 115

Januari – juni 2020• Bolagets nettoomsättning under det perioden var 23tkr (79tkr)

 • Nettoresultatet uppgick till -17 805tkr, (-16 306 tkr) 
 • Resultatet per aktie blev -2,11 kr (-23,80 kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 230 tkr (-16 442tkr) eller -2,28 kr (-24,00kr) per aktie

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har tecknat avtal med Redeye som finansiell rådgivare för att genomföra en nyemission om 40-60 mkr under q3 2020. Avtalet inkluderar även en planerad IPO under q2 2021.
 • Det instrument som ingår i bolagets IVD system,som är under utveckling,har godkänts av Intertek gällande elsäkerhet och elektromagnetisk kompabilitet (EMC) och får därmed användas av externa användare för forskningsändamål.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80