IR Press releases 2021-08-20

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q2 2021 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Andra kvartalet april-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 tkr (21 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -11 516 tkr (-8 641 tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,94 kr (-0,98 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 857 tkr (-10 389 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 43 995 tkr (14 297 tkr).
 • Eget kapital per 30 juni uppgick till 53 668 tkr (17 340 tkr).
 • En extern granskning (bsi) av bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem genomfördes under april utan avvikelser.
 • I april tilldelades QuickMIC, utöver sin tidigare Red Dot Design Award 2021 utmärkelse, även iF Design Award 2021 som är en av de främsta internationella utmärkelserna inom industridesign.

Perioden januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 tkr (23 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -21 486 tkr (-17 805 tkr).
 • Resultatet per aktie blev -1,76 kr (-2,11 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25 560 tkr (-19 230 tkr).
 • En extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt, att vid måluppfyllnad av fyra milstolpar och en intjänandetid om 3 år, teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 kr per aktie.
 • QuickMIC installerades för första gången externt i januari. Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomförde under kvartalet en betateststudie i utvärderingssyfte som omfattande 30 sepsispatientprover.
 • QuickMIC tilldelades Red Dot Design Award 2021 som är en av världens främsta industridesignutmärkelser.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ny produktions- och inköpschef med bakgrund inom medicinteknisk tillverkning påbörjar sin anställning i Bolaget.
 • Bolaget flyttar i augusti in i nya större lokaler som är specialanpassade för verksamheten. Nya lokalen har bland annat produktionsytor som möter en väl tilltagen produktionskapacitet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80