2022-08-25

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q2 2022 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Andra kvartalet april-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (0 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 741 tkr (-11 517 tkr).
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -1,11 kr (-0,94 kr) och resultat per aktie efter utspädning blev -1,07 kr (-0,94 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21 901 tkr (-10 858 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 51 840 tkr (43 995 tkr).
 • Eget kapital per 30 juni uppgick till 60 857 tkr (53 668 tkr).
 • Gradientech CE-IVD registrerade under kvartalet sin första diagnostikprodukt QuickMIC® och dess gram-negativa panel. Certifieringen skedde med stöd av den under kvartalet slutförda kliniska studie som uppvisade prestandaresultat överstigande de regulatoriska kraven för ett nytt antibiotikaresistenstestningssystem, samt kortast genomsnittlig tid till resistenssvar jämfört med konkurrerande system på marknaden.
 • Urban Adolfsson tillträdde som ny CFO och Hans Richter avslutade sitt uppdrag som interim CFO.
 • Elisabet Nielsen tillträdde som ny rådgivare i bolagets Scientific Advisory Board.

Perioden januari-juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (0 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -32 913 tkr (-21 486 tkr).
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -2,15 kr (-1,76 kr) och resultat per aktie efter utspädning blev -2,07 kr (-1,76 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36 788 tkr (-25 560 tkr).
 • Efter den nyemission som registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 och ökade antalet aktier med 3 768 370 och aktiekapitalet med 376 837 kr uppgår aktiekapitalet till 1 597 419,30 kr och antalet aktier till 15 974 193 vid periodens utgång.
 • Peter Karlberg tillträdde som VP Sales med ansvar för försäljning och den kommersiella organisationen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gradientech tecknade i juli exklusivt distributionsavtal med Biomedica för kommersialisering av QuickMIC® i Österrike, Schweiz och östra Centraleuropa.
 • Gradientech IVDR-registrerade produkter, instrument och provberedningskit med riskklass A i QuickMIC®-systemet, enligt den nya IVD-förordningen.
 • Anna Tiensuu tillträdde som QA & Regulatory Affairs Manager i mitten av augusti.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book