IR Press releases 2023-08-24

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q2 2023 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 141 (4) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -16 837 (-17 741) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -0,95 (-1,11) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 399 (-21 907) KSEK.
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 39 535 (51 821) KSEK.
 • Eget kapital per 30 juni 2023 uppgick till 35 112 (60 857) KSEK.
 • Inom ramen för årsstämmans bemyndigande beslutade styrelsen den 4 april 2023 att genomföra en riktad emission till den kommersiella partnern a.d.a SRL om 550 000 aktier till en kurs om 20,50 SEK per aktie. Till följd av den riktade emissionen ökade aktiekapitalet med 55 000 SEK till totalt 1 779 525,00 SEK och antalet aktier ökade till totalt 17 795 250 aktier. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 25 april 2023.
 • Gradientech ställde i april ut på ECCMID i Köpenhamn, världens ledande kongress både för industri och klinik inom klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar samt under juni månad på ASM Microbe i Houston, Texas. Vid kongresserna presenterade Gradientech data som bekräftar att QuickMIC® ger exakta resistenstestningsresultat på 2-4 timmar.
 • Vid årsstämman den 9 maj valdes Dr Hilja Ibert och Dr Nedal Safwat in som nya ledamöter i Gradientechs styrelse. Ted Elvhage och Simon Turner hade avböjt omval. 

Perioden januari-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 521 (4) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -34 900 (-32 913) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -2,00 (-2,15) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32 467 (-36 889) KSEK.
 • Den 18 januari 2023 avslutades teckningsperioden för den företrädesemission vilken startade den 27 december 2022. Slutligt utfall omfattade totalt 1 271 057 tecknade aktier, vilket tillförde Gradientech cirka 26,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • QuickMIC®-systemet erhöll i juli så kallad Breakthrough device status av amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA.
 • I juli avslutades en emission av konvertibler, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sammanlagt tecknades 815 823 konvertibler och emissionen tillförde bolaget cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 • Gradientech meddelar att man har påbörjat pre-kliniska studier på två siter i USA.
 • Gradientech ställde i juli ut på europeiska mikrobiologiernas kongress FEMS i Hamburg, Tyskland.