IR Press releases 2020-11-10

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q3 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 

Tredje kvartalet 2020

 • Bolagets nettoomsättning under det tredjekvartalet var 14tkr (0tkr)
 • Nettoresultatet uppgick till -5377tkr, (-6039tkr) 
 • Resultatet per aktie blev -0,55kr (-0,90kr) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5609 tkr (-5842tkr) eller -0,58kr (-0,88kr) per aktie
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7328tkr (26290tkr)
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 12011tkr (27008tkr)

Januari – september 2020

 • Nettoresultatet uppgick till -23 182tkr, (-22345tkr) 
 • Resultatet per aktie blev -2,62 kr (-8,33kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 230 tkr (-16 442tkr) eller -2,80kr (-8,31kr) per aktie(under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
 • Antalet aktier uppgick per 2020-09-30 till 9 736 287st (8 041 050)
 • Bolagets nettoomsättning under det perioden var 37tkr (79tkr)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80