2021-11-19

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q3 2021 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Tredje kvartalet juli-september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 139 tkr (14 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -13 971 tkr (-5 377 tkr).
 • Resultatet per aktie blev -1,14 kr (-0,55 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9 899 tkr (-5 609 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 32 685 tkr (7 328 tkr).
 • Eget kapital per 30 september uppgick till 38 613 tkr (12 011 tkr).
 • Produktions- och inköpschef med bakgrund inom medicinteknisk tillverkning påbörjade sin anställning i bolaget.
 • Bolaget flyttade i augusti in i större lokaler specialanpassade för verksamheten, lokalerna har bland annat produktionsytor som möter en väl tilltagen produktionskapacitet.
 • Vid en extra bolagsstämma den 3 september 2021 valdes Laura Chirica till ny styrelseledamot. Laura Chirica har lång bakgrund från internationell kommersialisering av in vitro diagnostikprodukter.
 • Samtliga produkter inom QuickMIC-systemet (analysmjukvara, instrument, förbrukningsvara och reagens) har frisläppts för systemverifieringsändamål.

Perioden januari-september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 141 tkr (37 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -35 457 tkr (-23 182 tkr).
 • Resultatet per aktie blev -2,90 kr (-2,62 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -35 459 tkr (-24 839 tkr).
 • En extra bolagsstämma den 22 januari 2021 beslutade om ett personaloptionsprogram om 525 000 optioner som ger innehavarna rätt, att vid måluppfyllnad av fyra milstolpar och en intjänandetid om 3 år, teckna 525 000 aktier i Gradientech till en kurs om 40,50 kr per aktie.
 • QuickMIC installerades för första gången externt i januari. Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomförde under kvartalet en betateststudie i utvärderingssyfte som omfattande 30 sepsispatientprover.
 • QuickMIC tilldelades under våren både Red Dot Design Award 2021 och iF Design Award 2021. Utmärkelserna hör till världens främsta inom industridesign.
 • Bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem granskades i april externt (bsi) utan avvikelser.
 • Bolaget flyttade i augusti till nya större, verksamhetsanpassade lokaler i Uppsala Science Park.
 • Styrelsen förstärktes i september med fokus på kommersialisering med Laura Chirica som ny styrelseledamot.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Årliga externa granskningen (bsi) av bolagets ISO13485-certifierade kvalitetsledningssystem genomfördes under oktober utan avvikelser.
 • Regulatorisk systemverifiering av QuickMIC-systemet har inletts.
 • Styrelsen meddelade bolagets aktieägare att den planerade noteringsprocessen på First North Growth Market under hösten 2021 skjuts till 2022. Bolaget avser i stället genomföra den planerade kapitalanskaffningen i form av en företrädesemission som primärt riktar sig till befintliga aktieägare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book