IR Press releases 2022-11-17

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q3 2022 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Tredje kvartalet juli-september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 153 tkr (141 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 640 tkr (-13 972 tkr).
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -0,73 kr (-1,14 kr) och resultat per aktie efter utspädning blev -0,70 kr (-1,14 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 705 tkr (-9 627 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 41 012 tkr (32 682 tkr).
 • Eget kapital per 30 september uppgick till 49 216 tkr (38 613 tkr).
 • Gradientech tecknade i juli exklusivt distributionsavtal med Biomedica för kommersialisering av QuickMIC® i Österrike, Schweiz och östra Centraleuropa.
 • Gradientech registrerade produkter med riskklass A i QuickMIC®-systemet, instrument och provberedningskit, enligt den nya IVD-förordningen (IVDR).
 • Anna Tiensuu tillträdde som QA & Regulatory Affairs Manager i mitten av augusti.
 • Gradientech tecknade i september exklusiva distributionsavtal med Triolab-gruppen för kommersialisering av QuickMIC® i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum.
 • East-Tallinn Central Hospital, Estland, påbörjade referensstudier med QuickMIC®-systemet.

Perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 157 tkr (141 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -44 553 tkr (-35 458 tkr).
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -2,87 kr (-2,90 kr) och resultat per aktie efter utspädning blev -2,76 kr (-2,90 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -47 594 tkr (-35 201 tkr).
 • Efter den nyemission som registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 och ökade antalet aktier med 3 768 370 och aktiekapitalet med 376 837 kr uppgår aktiekapitalet till
  1 597 419,30 kr och antalet aktier till 15 974 193 vid periodens utgång.
 • Peter Karlberg tillträdde i februari som VP Sales med ansvar för försäljning och den kommersiella organisationen.
 • I april utökades bolagets Scientific Advisory Board med Elisabet Nielsen som ny rådgivare.
 • Gradientech CE-IVD registrerade i maj sin första diagnostikprodukt QuickMIC® och dess gram-negativa antibiotikapanel. Certifieringen skedde med stöd av den under andra kvartalet slutförda kliniska studie som uppvisade prestandaresultat överstigande de regulatoriska kraven för ett nytt antibiotikaresistenstestningssystem, samt kortast genomsnittlig tid till resistenssvar jämfört med konkurrerande system på marknaden.
 • Urban Adolfsson tillträdde som ny CFO under andra kvartalet och Hans Richter avslutade sitt uppdrag som interim CFO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Marc van Nuenen tillträdde i oktober som VP Business Development US, stationerad i USA. Marc leder företagets affärsutvecklingsaktiviteter i USA inklusive förberedelserna för kliniska studier med mål om ett FDA-godkännande av QuickMIC® systemet.
 • General University Hospital Dr. Balmis i Alicante, Spanien, påbörjade referensstudier med QuickMIC®-systemet.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Urban Adolfsson, CFO
  

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations