IR Press releases 2023-11-16

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q3 2023 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 53 (153) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 968 (-11 640) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -0,62 (-0,73) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 435 (-10 706) KSEK.
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 25 873 (41 012) KSEK.
 • Eget kapital per 30 september 2023 uppgick till 40 894 (49 216) KSEK.

Perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 574 (157) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -45 868 (-44 553) KSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning blev -2,63 (-2,87) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -45 901 (-47 594) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • QuickMIC-systemet erhöll i juli så kallad Breakthrough device status av amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA.
 • I juli avslutades en emission av konvertibler, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sammanlagt tecknades 815 823 konvertibler och emissionen tillförde bolaget cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 • Gradientech meddelar att man har påbörjat pre-kliniska studier på två siter i USA.
 • Gradientech ställde i juli ut på europeiska mikrobiologiernas kongress FEMS i Hamburg, Tyskland. 
 • I augusti lämnades patentansökan in gällande tidig prediktion av resistensmekanism med hjälp av maskininlärning.
 • I september ställde Gradientech tillsammans med svenska distributören Triolab ut på NSCMID kongressen arrangerad av Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Presenterad data från studie på europeiskt universitetssjukhus bekräftar QuickMIC-systemets utlovade prestanda.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • QuickMIC® utsågs i oktober till en av fyra finalister till utmärkelsen “Applied Microbiology International Product of the Year”.
 • Under oktober månad tecknade Gradientech två nya exklusiva distributörsavtal för kommersialisering av QuickMIC-systemet: AB Scientific i Storbritannien och Irland och Iberlab i Portugal.

 

Vd har ordet

Vi förbereder oss för amerikanska marknaden på flera sätt på Gradientech. I och med Breakthrough Device-klassningen av QuickMIC-systemet har vi kunnat inleda möten med amerikanska läke- och livsmedelsverket FDA inför vår start av kliniska studier i USA under 2024. Parallellt avslutar vi pre-kliniska studier i USA omfattande ett hundratal patientprover.

På hemmaplan pågår utveckling, med fokus på mjukvarusidan, för att släppa den systemversion som FDA studien ska testas med. Den 28 november arrangerar Gradientech ett on-line webinar med fokus på USA: ”Pioneering Precision Diagnostics for Antibiotic Treatment and Sepsis Care – The Role of Rapid AST”. Dr. Kevin Alby från University of North Carolina at Chapel Hill och Dr. Matthew Faron från Medical College Wisconsin presenterar sin syn på hur innovativ resistenstestningsdiagnostik kommer förändra behandling av sepsispatienter och rädda ett avsevärt antal människoliv. På webinariet presenteras även data från de amerikanska pre-kliniska studierna med QuickMIC-systemet. Vill man som aktieägare lyssna in registrerar man sig hos Select Science som vi arrangerar genom – en press-release med mer info kommer också.  Sedan en tid tillbaka arbetar vi även tillsammans med Stefan Willemsen som rådgivare för strategiska partnerskap i USA. Stefan har genom sina ledande befattningar i kliniska diagnostikindustrin, tidigare som vd för bioMérieux US, både utomordentligt kontaktnätverk och marknadskännedom gällande industriella aktörer.

På europeiska marknaden utvärderas QuickMIC-systemet på flertalet universitetssjukhus på våra distributörer Biomedicas och ADAs marknader. Hos båda distributörerna förbereds nu också upphandlingar där konstellationer av sjukhus kommer välja snabbt AST-system för sin sepsisrutindiagnostik. Upphandlingar tar tid och Gradientech och våra distributörer arbetar naturligtvis parallellt med att driva försäljning direkt mot sjukhusen. Att det nu görs upphandlingar visar att snabb AST börjar få en plats på marknaden – även om vi bara är i början av implementeringen.  Jag vågar säga att det är i Tyskland eller Italien som QuickMIC tas in i rutindiagnostik utan upphandling som första land. Under oktober har vi avtalat två nya distributörer, AB Scientific för Storbritannien och Irland, och Iberlab för Portugal. AB Scientific kan snabb-AST utan och innan efter att ha introducerat och distribuerat Accelerate Diagnostics i Storbritannien innan Becton Dickinson tog över som global distributör. Att AB Scientific nu väljer att satsa på Gradientech och vårt system för brittiska marknaden, som är en av de största i Europa, är förtroendeingivande.

Vi arbetar tillsammans med en brittisk finansiell rådgivare sedan i somras för en långsiktig kapitalanskaffning som i omfattning tar Gradientech igenom FDA studierna i USA. Målet är att framgångsrikt stänga den kapitalanskaffningen senast vid halvårsskiftet 2024. För att ta oss dit behöver vi stärka kassan och bjuder därför in till en mindre företrädesemission med teckningstid 22 nov – 6 dec. Information kommer distribueras både via email och via postutskick till alla aktieägare. Vi välkomnar även till investerarmöte måndagen den 27 nov, kl 17-18 i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 42, Redeyes lokaler), som man kan delta antingen fysiskt eller digitalt på. Utöver information om vad som skett 2023 och planerna för 2024 och framåt, deltar vår distributör ADA och informerar om sina planer för den lovande italienska marknaden. Dessutom ger Stefan Willemsen sin syn på QuickMIC och den amerikanska marknaden. Varmt välkomna att delta, både den 27 nov och i företrädesemissionen!

Uppsala, den 16 november 2023, Sara Thorslund, vd på Gradientech

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
 

Urban Adolfsson, CFO
 

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations