2020-05-05

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q1 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se. 

 Första kvartalet 2020

  • Bolagets nettoomsättning under det förstakvartalet var 2tkr (45tkr)
  •  Nettoresultatet uppgick till -9 164tkr, (-7364tkr)
  • Resultatet per aktie blev -1,14 kr (-11,45kr) (under juni 2019 har en split på 1:10 genomförts)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 841 tkr (-7 249 tkr) eller -1,10kr (-11,27kr) per aktie
  • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 4072 tkr (1494tkr)
  • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 4 911 tkr (1207tkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Registrering av aktienhos Euroclear Sweden AB har genomförts.
  • En nyemission av 1 685637 aktier vilken inbringade 21 070 tkr i nytt kapital slutfördes under april månad. Antalet delägare uppgår efter nyemissionen till 115. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se