2022-05-19

Gradientech: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Gradientech AB (publ) delårsrapport för Q1 2022 är nu tillgänglig på bolagets hemsida www.gradientech.se.

Första kvartalet januari-mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 tkr (0 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -15 171 tkr (-9 969 tkr).
 • Resultatet per aktie före utspädning blev -1,04 kr (-0,82 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning blev -0,99 kr (-0,82 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 886 tkr (-14 702 tkr).
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 74 033 tkr (55 612 tkr).
 • Eget kapital per 31 mars uppgick till 78 598 tkr (65 791 tkr).
 • Den nyemissison som per den 31 december 2021 klassificerades som pågående registrerades vid Bolagsverket den 2 februari 2022 och ökade antalet aktier med 3 768 370 och aktiekapitalet med 376 837 kr. Efter emissionen och vid utgången av första kvartalet 2022 uppgick aktiekapitalet till 1 597 419,30 SEK och antalet aktier till 15 974 193 stycken.
 • Klinisk studie av QuickMIC och dess gram-negativa panel inleddes under januari. Studien inkluderar utöver bolaget totalt tre externa kliniska partners.
 • Bolaget tecknade tillverkningsavtal med kontraktstillverkarna av instrument och kassett i QuickMIC-systemet.
 • Peter Karlberg tillträdde som VP Sales med ansvar för försäljning och den  kommersiella organisationen.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Urban Adolfsson tillträdde som ny CFO och Hans Richter avslutade sitt uppdrag som interim CFO.
 • Elisabet Nielsen tillträdde som ny rådgivare i bolagets Scientific Advisory Board.
 • Gradientech ställde i april ut på ECCMID 2022 i Lissabon, världens ledande kongress både för industri och klinik inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi.
 • Den del av den kliniska studien som avses användas för certifieringen av QuickMIC enligt IVD direktivet avslutades. Studien uppvisade prestandaresultat överstigande de regulatoriska kraven för ett nytt antibiotikaresistenstestningssystem, samt kortast genomsnittlig tid till resistenssvar jämfört med konkurrerande system på marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2023 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book