2022-12-22

Gradientech genomför företrädesemission om cirka 50 MSEK

Styrelsen i diagnostikföretaget Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) beslutade den 16 december om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK (”Företrädes­emissionen”). Ett prospekt avseende Företrädesemissionen har idag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats gradientech.se (http://www.gradientech.se/investerare-sv/foretradesemission-2022).

”Gradientech har gjort betydande framsteg under det senaste året. Vi har nu planenligt ett marknadsgodkänt diagnostiksystem som är marknadens snabbaste för att diagnostisera optimal antibiotikabehandling av sepsispatienter. Vi har tecknat distributörsavtal med ledande distributörer i våra europeiska lanseringsländer och vi har sålt instrument”, säger Sara Thorslund, vd för Gradientech.

”Under 2023 kommer fokus att ligga på de kommande regulatoriska studierna mot en FDA-ansökan. På europeiska marknaden gäller ökade sälj-, marknads- och supportaktiviteter. På produktionssidan skalas QuickMIC®-systemets produktionslina upp för att successivt öka marginalerna. För att möjliggöra fortsatt leverans enligt lagd affärsplan avser vi, som tidigare kommunicerat, att genomföra en kapitalanskaffning med företrädesrätt för befintliga aktieägare”, fortsätter Sara Thorslund.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Syftet med Företrädesemissionen är att förstärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra satsningar inom främst sälj- och marknadsföring, produktion av marknadsgodkända instrument och tester, produktionsuppskalning, samt förbereda kliniska studier i USA.

Emissionslikviden från Erbjudandet är avsedd att fördelas enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioriteringsordning:

  1. Genomföra sälj- och marknadsföringsaktiviteter på utvalda europeiska marknader för att driva försäljning av QuickMIC®-systemet och klinisk utvärdering hos potentiella slutkunder – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  2. Produktion av instrument och testkit till försäljning och studier – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  3. Genomföra referensstudier och kommersiella studier på europeiska och amerikanska marknaden för att driva försäljning – cirka 10 procent av emissionsbeloppet
  4. Utveckla antibiotikapanel ämnad för amerikanska marknaden och planera den kliniska studien i USA mot en kommande FDA-ansökan – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  5. Robustifiera QuickMIC®-systemet ytterligare för att kontinuerligt minska fail rate hos slutkund – cirka 10 procent av emissionsbeloppet
  6. Etablera processer för ökad produktionskapacitet och minskade produktionskostnader per test – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 23 december 2022 är registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

Teckningskursen är 20,50 kronor per ny aktie. Om Erbjudandet fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 457 568 aktier, från 15 974 193 aktier till 18 431 761 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13 procent.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från den 27 december 2022 till och med den 18 januari 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 18 januari 2023. Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 22 januari 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats.

Teckningsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter. Teckningsåtagandena uppgår till sammanlagt cirka 13,4 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen. Någon ersättning för lämnade teckningsåtaganden utgår inte.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsåtaganden framgår av det prospekt som finns tillgängligt på Bolagets och Finansinspektionens respektive hemsidor (gradientech.se, fi.se).

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut med anledning av aktuellt Erbjudande.

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, CEO
Tel: + 46 763 29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Urban Adolfsson, CFO
Tel: + 46 708 20 72 09
urban.adolfsson@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book