2021-12-08

Gradientech genomför företrädesemission om cirka 83,4 MSEK

 Uppsala, 8 december 2021. Styrelsen i Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 november om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 83,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtaganden från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare och externa investerare uppgående till cirka 44,2 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för att möjliggöra lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk samt lansera QuickMIC på utvalda marknader i Europa, och kommer, vid fulltecknande, finansiera Bolaget och dess aktiviteter fram till utgången av det första kvartalet 2023. 

Sammanfattning om företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.
  • Teckningskursen är fastställd till 20,50 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 83,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 7 december 2021 och teckningsperioden löper från och med den 9 december 2021 till och med den 23 december 2021.
  • Större aktieägare, inklusive medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,7 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om investeringsåtaganden om cirka 22,5 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.
  • Bolaget avser offentliggöra prospekt avseende Företrädesemissionen idag, den 8 december 2021.

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Sedan 2012 har Gradientech produkter för forskningsändamål på marknaden som bygger på en av Bolaget patenterad teknikplattform. QuickMIC® – som baseras på denna teknik – är Bolagets första diagnostikprodukt och målet är att systemet ska bli det snabbaste på marknaden för tillväxtbaserad testning av antibiotikaresistens hos sepsispatienter. Bolagets fokus är nu att möjliggöra för en lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk först på utvalda marknader i Europa och sedan i USA. Enligt plan ska QuickMIC lanseras på utvalda marknader i Europa under 2022 med start i Sverige, Spanien och Storbritannien.

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har Gradientech beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att förstärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra satsningar inom främst sälj och marknadsföring, inom produktutveckling och etablering av produktionsprocesser för ökad produktionskapacitet av Bolagets produkter, samt finansiera kliniska studier för de regulatoriska processer som krävs för en kommande lansering i Europa och USA.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen är avsedd att fördelas enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

  1. Slutföra utvecklingen och produktionsöverföringen av QuickMIC-instrumentet och dess första antibiotikapaneler med fokus på sepsisprover – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  2. Genomföra kliniska studier som möjliggör lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk först i Europa, därefter USA – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  3. Lansera QuickMIC-systemet på utvalda europeiska marknader och bygga upp marknads- och supportfunktioner – cirka 30 procent av emissionsbeloppet
  4. Etablera processer för ökad produktionskapacitet och minskade produktionskostnader – cirka 20 procent av emissionsbeloppet
  5. Utveckla och utföra kliniska studier av utökat antal antibiotikapaneler – cirka 10 procent av emissionsbeloppet

Villkor för Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 7 december 2021 var registrerad som aktieägare, äger företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal stamaktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:3.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som styrelsen bedömer kan bidra med strategiska värden till Bolaget och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är 20,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 406 860,70 SEK genom nyemission av högst 4 068 607 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Gradientech cirka 83,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 25 procent.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 9 december 2021 till och med 23 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. En eventuell förlängning av teckningstiden ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sista teckningsdagen i Företrädesemission.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden
Gradientech har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter uppgående till cirka 21,7 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om investeringsåtaganden, uppgående till cirka 22,5 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

7 december 2021

Avstämningsdag i Företrädesemissionen

8 december 2021

Offentliggörande av prospekt

9 – 23 december 2021

Teckningsperiod

3 januari 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser och investeringsåtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget avser offentliggöra idag, den 8 december 2021 (”Prospektet”). Prospektet kommer finnas tillgängligt på Bolagets och Finansinspektionens respektive hemsidor (www.gradientech.se, www.fi.se).

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book