2023-12-11

Gradientech offentliggör övertecknad företrädesemission

Gradientech AB (publ) meddelar att bolagets företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 6 december 2023 har avslutats. Emissionen övertecknades uppgående till totalt cirka 107 procent. Genom emissionen tillförs därmed Gradientech maximalt planerat belopp om cirka 25,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

”Att i det rådande ansträngda finanseringsklimatet överteckna en emission, därtill utan garanter, är både glädjande och ett kvitto på att vi har många aktieägare som tycker att vi både har en lovande produkt och att vi levererar som bolag”, säger Sara Thorslund, medgrundare och vd för Gradientech. ”Nu fortsätter vi vårt målmedvetna arbete med att vinna mark i Europa med vårt CE-märkta QuickMIC®-system, att förbereda för start av kliniska regulatoriska studier i USA och att få den långsiktiga finansieringen på plats.”

Utfall

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Gradientechs företrädesemission att emissionen övertecknats vilket efter tilldelning innebär att samtliga 4 448 812 aktier tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Genom emissionen tillförs därmed Gradientech det maximalt planerade beloppet om cirka 25,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i den informationsbroschyr som skickats ut till samtliga aktieägare och som publicerats på bolagets webbplats. Emissionen genomfördes utan garantiåtaganden.

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Adolfsson, CFO Gradientech

Tel: 070-820 72 09

urban.adolfsson@gradientech.se  

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC®, som erhållit Breakthrough Device status av amerikanska läkemedelsverket FDA, gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se

 

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book