2023-07-12

Gradientech offentliggör utfall av emission av konvertibler

Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets emission, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, av konvertibler har avslutats. Sammanlagt har 815 823 konvertibler tecknats. Genom emissionen tillförs Gradientech cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Styrelsen i Gradientech AB (publ) beslutade den 20 juni 2023 genom två separata beslut om emission av totalt högst 1 
220 000 konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, varav det ena beslutet omfattade högst 727 695 konvertibler och skedde med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2023 och det andra omfattade högst 492 305 konvertibler och togs under förutsättning av bolagstämmans efterföljande godkännande. Sammanlagt har 815 823 konvertibler tecknats, motsvarande cirka 67 procent av det totala antalet konvertibler.

Villkor

Lånet löper med sex procent årlig ränta och förfaller till betalning den 30 juni 2024 eller vid tidigare tidpunkt då konvertering sker.

 

Antal aktier och aktiekapital

Emissionen tillför Gradientech cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader. Till följd av emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med maximalt 177 278,30 SEK till totalt 1 956 803,30 SEK och det totala antalet aktier kan komma att öka med 1 772 783 aktier till 19 568 033 aktier.

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med emissionen.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Adolfsson, CFO

Tel: +46 708 20 72 09

urban.adolfsson@gradientech.se  

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se.   

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book