IR Press releases 2023-01-23

Gradientech offentliggör utfall företrädesemission

Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 18 januari 2023, har avslutats. Den slutliga sammanräkningen visar att 1 229 617 aktier, motsvarande 50 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Gradientech cirka 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 2 
457 568 aktier, varav 730 792 aktier, motsvarande cirka 30 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 255 898 aktier, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vidare har 242 927 aktier, motsvarande cirka 10 procent tecknats genom infriande av Teckningsåtagande. Totalt har 1 229 617 aktier, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter.

 

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

BTA

BTA (betald tecknad aktie) kommer att omvandlas till ordinarie aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 6.

 

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen tillför Gradientech cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 122 961,70 SEK till totalt 1 720 381,00 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 1 229 617 aktier till 17 203 810 aktier.

 

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Adolfsson, CFO Gradientech

Tel: 0708207209