2022-01-03

Gradientech offentliggör utfall företrädesemission

Uppsala, 3 januari 2022. Gradientech AB (publ) (”Gradientech” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 23 december 2021, har avslutats. Den slutliga sammanräkningen visar att 3 675 316 aktier, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Gradientech cirka 75,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 4 068 607 aktier, varav 2 041 792 aktier, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 416 264 aktier, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därtill har 1 217 260 aktier, motsvarande 30 procent tecknats genom infriande av investeringsåtaganden. Totalt har 3 675 316 aktier, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

BTA

BTA (betald tecknad aktie) kommer att omvandlas till ordinarie aktier när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2022.

 

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen tillför Gradientech cirka 75,3 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 367 531,60 SEK till totalt 1 588 113,90 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 3 675 316 aktier till 15 881 139 aktier.

 

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Gradientech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2024 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book