2023-06-26

Kallelse till extra bolagsstämma i Gradientech AB

Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 juli 2023 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

A1. Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 30 juni 2023, och

2. senast onsdagen den 5 juli 2023 anmäla sig till Bolagets mailadress bolagsstamma@gradientech.se

A2. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 30 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 4 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

B. Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gradientech.se.

C. Ärenden på stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av protokollförare och en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Avslutande av stämman

 

D. Förslag till beslut

Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

 

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt nedan.

 

Det noteras att emissionen av konvertibler är en del i en finansiering av Bolaget om totalt högst 25 010 000 kronor. Emissionen nedan är riktad till långivare som sitter i Bolagets styrelse och ledning. 

 

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 20 juni 2023, att uppta konvertibelt lån om högst 492 305 konvertibler envar om nominellt 20,50 SEK, med ett totalt lånebelopp om högst 10 092 252,50 SEK, enligt följande villkor:

 

 1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets på förhand vidtalade långivare.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen till Bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.
 3. Teckning av konvertibler ska ske genom teckning genom betalning senast den 29 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningskursen är 20,50 SEK per konvertibel. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
 5. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas senast den 29 juni 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 6. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent (beräknat från 1 juli 2023, per kalenderårsbasis med 365 dagar per kalenderår). Ränta kommer att konverteras till aktier om konvertering begärs eller på annat sätt verkställs i enlighet med villkoren för konvertering i detta beslut.
 7. Lånet ska förfalla till betalning den 30 juni 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
 8. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 3 juni 2024 till och med den 30 juni 2024 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran och upplupen ränta, till nya aktier i Bolaget.
 9. Oavsett tidigare konvertering, är konvertering av den utestående konvertibla fordran och  upplupen ränta till nya aktier i Bolaget tvingande vid (i) en ny finansiering av Bolaget genom nyemission av aktier (“Nästa finansiering“), (ii) en överlåtelse av samtliga eller i allt väsentligt utestående aktier eller tillgångar i Bolaget till en opartisk och bona fide tredje part, eller en notering av Bolagets aktier på en organiserad marknadsplats eller på reglerad marknad (“Exit-Transaktion“), eller (iii) på begäran av Bolaget närhelst under perioden mellan den 3 juni och den 30 juni 2024, beroende på vilket av ovanstående (i) – (iii) som inträffar först.
 10. Konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran och upplupen ränta, till nya aktier i Bolaget ska, vid konvertering i samband med Nästa finansiering eller Exit-Transaktion, ske till en konverteringskurs i SEK som motsvarar 80% av priset per aktie i Bolaget vid tillämpningen av sådan Nästa finansiering eller Exit-Transaktion, beroende på vilket som är aktuellt. Konverteringskursen får dock inte – efter en sådan justering av konverteringskursen – i något fall vara lägre än 10,00 SEK/aktie eller högre än 24,00 SEK /aktie.
 11. Konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran (inklusive upplupen ränta), till nya aktier i Bolaget ska, vid konvertering som inte genomförs med anledning av Nästa finansiering eller Exit-Transaktion, ske till en konverteringskurs om 10,00 SEK/aktie, vilket motsvarar cirka 50% av priset per aktie som tillämpades vid den senaste finansieringen av Bolaget som beslutades av styrelsen den 16 december 2022.
 12. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 106 977,876500 SEK.
 13. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 14. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga 2A.
 15. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 

E. Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar

(9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

F. Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen som framgår längre ned i denna kallelse eller via e-post till bolagsstamma@gradientech.se.

 

G. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 17 795 250 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

H. Övrigt

Fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast måndagen den 26 juni 2023 att hållas tillgängliga hos på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 36, Uppsala samt på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

 

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

_____________________________________

 

Uppsala i juni 2023

Gradientech AB

Styrelsen

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Sara Thorslund, CEO
Tel: + 46 763 29 35 80
sara.thorslund@gradientech.se

Urban Adolfsson, CFO
Tel: + 46 708 20 72 09
urban.adolfsson@gradientech.se

Gradientech is an ISO13485 certified company since 2017

Contact

Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

sales@gradientech.se

About Gradientech

Gradientech develops, manufactures and sells innovative microfluidic products for high-quality analysis of the behavior of cells and organisms in response to gradients of biomolecules. Our aim is to pioneer life science and healthcare.

Copyright © 2023 Gradientech. All rights reserved. Gradientech, QuickMIC and CellDirector are registered trademarks or trademarks of Gradientech AB.

Next-generation antimicrobial susceptibility testing

Take a look at our E-book

We use cookies

At gradientech.se we use cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve the website. You choose whether you want to consent to our use of cookies and can, at any time, prevent or change the use of cookies.

In order for us to be able to save your choices of cookies, "necessary cookies" are also placed that do not require your consent. View our cookie policy here. The placement of cookies also means that we process your personal data. View our privacy policy here.

Cookie policy

Your consent applies to the following domain: gradientech.se
The cookie policy was last updated: 2023-01-26

Privacy policy

Show the cookies used on our website

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: gradientech.se

 • has_closed_notice

  Purpose: Saves the visitor’s choice to close popup notice.
  Issued by: gradientech.se
  Lifespan: session

  Domain: gradientech.se

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: gradientech.se

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: gradientech.se

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: gradientech.se

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: gradientech.se

On gradientech.se, we use so-called cookies to analyze how our website is used in order to optimize and improve it. You choose whether you want to consent to our use of cookies and can prevent or change the use of cookies at any time by clicking here.

Gradientech AB is responsible for placing cookies on the website and for the processing of your personal data collected by them. For more information about our processing of your personal data, view our privacy policy.

What are cookies?

A cookie is a small text file that is placed on your device (computer/mobile/tablet that has access to the internet) by the website you visit – if you give your consent to this. The cookie can, for example, recognize you as a user when you visit our website and make it possible to remember important information that makes your visit more comfortable and provides an improved user experience. Cookies are so-called passive files that cannot spread dangerous software or viruses on your mobile device or computer.

There are two types of cookies, permanent cookies and session cookies. At gradientech.se we use both permanent cookies and session cookies. Permanent cookies are saved as a file on the computer for a certain time until the server that placed them, or you as a visitor choose to delete them. Session cookies are temporarily stored when you as a visitor are on the website and disappear when you close your browser.

Cookies can also be divided into first-party cookies and third-party cookies. First-party cookies are placed by the website you are visiting, while third-party cookies are placed by another website. At gradientech.se, we use both first-party cookies and third-party cookies.

How to avoid cookies

When you visit our website, you can refuse all or certain types of cookies. You can also withdraw or change your consent at any time by clicking here.

You can also block cookies by changing the settings in your browser. Then your browser will automatically refuse cookies or inform you when a website requests to store cookies.

After your visit, you can review and delete the permanent cookies that have been stored in your browser. In the list below, you will see the name of the cookies gradientech.se saves so that you can easily identify them.

Here you will find more information about how to manage cookies in your browser:

Cookies used by third parties

On gradientech.se there may be content that is embedded from YouTube. YouTube places cookies in your browser when you visit youtube.com or when you click on embedded content from YouTube on our website. Gradientech cannot control these cookies or the personal data and information that may be collected. Gradientech does not use the targeted marketing services offered by YouTube. As a user, you therefore need to check YouTube’s website for further information on how they manage cookies, what information they collect and how you can delete any third-party cookies.

Cookies used on gradientech.se

Necessary cookies is needed in order for the website's basic functions to work correctly and for us to be able to save your choice of cookies.

 • cookies_set

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: gradientech.se

 • has_closed_notice

  Purpose: Saves the visitor’s choice to close popup notice.
  Issued by: gradientech.se
  Lifespan: session

  Domain: gradientech.se

 • selected_cookies

  Purpose: Saves the visitor’s choice of cookies.
  Issued by: mk cookie master
  Lifespan: 1 year

  Domain: gradientech.se

Statistical cookies helps the website owners to understand how visitors interact with the website by collecting and report this information.

 • _ga

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 2 years

  Domain: gradientech.se

 • _gat

  Purpose: Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 minute

  Domain: gradientech.se

 • _gid

  Purpose: Used to understand how visitors’ navigate around the website.
  Issued by: Google Analytics
  Lifespan: 1 day

  Domain: gradientech.se

This policy applies to the processing of personal data by Gradientech. The purpose of this policy is to provide our current, former and potential customers and collaboration partners with a general understanding of how we collect, process and protect your personal data. Our privacy policy has been designed to comply with the General Data Protection Regulation.

What information do we collect from you?

The information we collect is either provided by you or often publicly available at academic websites, social media and in scientific publications. This information could include your name, email, telephone number, address, position and research activities. We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

Why do we collect your information?

We collect your information to understand your needs, in order to provide you with a better service, support and purchasing experience. By providing us with your contact information we can also tailor our marketing material and inform you about special events and promotions. Your information also helps us improve our products, review our performance and to manage the company better.

Legal basis for processing your information

To comply with the GDPR in a lawful manner we apply to the following legal justifications:

 • Consent
 • Legitimate interest
 • Fulfillment of contract
 • Comply with legal obligations

How long do we keep your information?

We keep personal information provided by customers for as long as it is imposed by legal requirements. For marketing purposes, we may save your information for 1 year from when it was first collected or for 1 year from the last time we were in contact. We may keep your information for a longer period of time if the context motivates it.

Your personal data belongs to you

You have the right to access to and to request any corrections of any personal information you provide to Gradientech. You also have the right to have your information removed by contacting us directly. You can also choose to unsubscribe from our email correspondence (e.g. newsletters) at any given time.

Transparency and Security

It is important to Gradientech that you feel confident with how we safeguard your personal data. You are always welcome to contact us for further information regarding our processing and protection of your personal data.

Responsibility and Changes

Gradientech is responsible for processing of personal data and to correct any information that is incorrect, incomplete or misrepresented. Gradientech also reserves the right to amend this policy from time to time. The date of last modification is stated at the end of this document.

Contact us

If you have questions or comments about our Privacy Policy please contact us at: legal@gradientech.se

Or send us a letter at:
Gradientech AB
Uppsala Science Park
SE-751 83 Uppsala
Sweden

Website usage

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Gradientech and while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Gradientech’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

Copyright notice

This website and its content is copyright of Gradientech – © Gradientech 2020. All rights reserved. Unless stated otherwise, all trademarks used on the website are protected under trademark law.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than (i) to print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only, and/or (ii) to copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Date of latest revision: 9th November 2020