IR Press releases 2021-09-03

Kommuniké från extra bolagsstämma den 3 september 2021 i Gradientech AB

Uppsala, 3 september 2021. Idag, den 3 september 2021, hölls extra bolagsstämma i Gradientech AB ("Bolaget"). Med anledning av den pågående covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.gradientech.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom gränserna för Bolagets bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan villkor om apport, kvittning och/eller andra villkor. Bemyndigandet ska gälla fram till den tidpunkt då Bolagets aktie tagits upp till handel på en marknadsplats, dock senast till nästa årsstämma.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en notering av Bolagets aktier och/eller ägarspridning kan nyemission även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning och/eller med villkor enligt ovan är i första hand att kunna bredda ägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt även att kunna tillgodose Bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa genomförandet av Bolagets affärsplan.

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade om nyval av Laura Chirica som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen består därutöver fortsatt av ledamöterna Gisela Sitbon (ordförande), Rolf Ehrnström, Ted Elvhage, Henrik Didner och Simon Turner samt suppleanten Allan Asp.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, VD Gradientech
Tel: 0736-29 35 80