Bolagsstyrning

Gradientech är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen baseras på aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden, bolagets bolagsordning, interna styrdokument samt andra tillämpliga lagar, regler och rekommendationer.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare ges här möjlighet att utöva sitt inflytande som representeras av deras aktieinnehav vid bolagsstämman. Här finner du information inför kommande stämmor och dokumentation från tidigare stämmor.

Läs mer

Valberedning

Det är valberedningens uppgift att bereda och föreslå val av ordförande till årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Läs mer

Styrelse

Styrelsen består av de ordinarie ledamöterna: Gisela Sitbon (ordförande), Laura Chirica, Henrik Didner, Rolf Ehrnström, Ted Elvhage och Simon Turner. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

Läs mer

Ledning

Bolagets exekutiva ledning består av Sara Thorslund, verkställande direktör, Hans Richter, Chief Financial Officer, Peter Berkius, Chief Commercial Officer, och Marcus Berglund, Chief Technology Officer. I den utökade operativa ledningsgruppen ingår 9 personer.

Läs mer

Revisor

Revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudrevisor, är bolagets revisorer för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har varit bolagets revisor sedan 2017.

Till Grant Thornton

Bolagsstyrningsrapport

Läs Gradientechs bolagsstyrningsrapport för 2020.

Till rapport

Bolagsordning

Gradientechs bolagsordning antogs vid årsstämman den 17 juni 2019.

Läs PDF