Valberedning

Det är valberedningens uppgift att bereda och föreslå val av ordförande till årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, samt ersättning till styrelseledamöter och revisor.

Valberedning 2022

Inför årsstämman i maj 2022 består valberedningen av följande ledamöter:

  • Henrik Didner (valberedningens ordförande), representerandes aktieägaren Monesi Förvaltnings AB
  • Allan Asp, representerandes aktieägaren Almi Invest
  • Ted Elvhage, representerandes aktieägaren STOAF
  • Peter Karlberg, nominerad av Sara Thorslund

Principer för valberedningen

Valberedningens arbete regleras av den på stämman beslutade instruktionen. Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Valberedningen kan då, om de så finner lämpligt, tillfråga den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna om att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 september året innan årsstämman kontakta aktieägare i bolaget enligt ovan, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning att utse en ledamot, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande.

Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse.

Enskilda aktieägare i Gradientech ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen.

Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Valberedningsförfarandet föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut tas av bolagsstämma.