Viktig information

Gradientech AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen som finns tillgänglig i denna sektion är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.  Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, aktier, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (“EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Avböj Acceptera

Företrädesemission 2021

Gradientech AB offentliggjorde den 8 december 2021 styrelsens beslut att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 83,4 MSEK. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses användas för att möjliggöra lansering av QuickMIC-systemet för diagnostiskt bruk samt lansera QuickMIC på utvalda marknader i Europa.

Informationsbroschyr

Här finner du en sammanfattning av informationen om företrädesemissionen.

Läs informationsbroschyren

Tidplan

7 december 2021 
Avstämningsdag i Företrädesemissionen

8 december 2021       
Offentliggörande av prospekt

9 – 23 december 2021
Teckningsperiod

3 januari 2022
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Teckningsanmälan

Teckning och betalning med företrädesrätt: Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 december 2021. För aktieägare vars innehav av aktier i Gradientech är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska teckning och betalning ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

Teckning och betalning utan företrädesrätt: Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt kan göras här:

Till Nordic Issuing

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa.

Kontakt

Ann Charlotte Svensson
Investor Relations Gradientech
ir@gradientech.se